De vrouwen van der Kronprinz

Citaat uit het boek van Louis Dumur, aldus een gekleurde versie van de werkelijkheid.
Zie daarvoor het artikel uit 'Het Vaderland' uit 1935.
Ook gaan er geruchten dat (de Nederlandse) Mata Hari in de kringen van de Kronprinz verkeerde.


Kroonprinses Cecilie "Zooals gezegd - en daaruit bleek de eenzijdigheid van die ene kroonprinselijke deugd - was hij alleen op het gebied van eten en drinken matig.
Wat matigheid op sexueel gebied betreft, die was hem totaal vreemd en wij vroegen ons zelfs af of hij de ééne deugd niet betrachtte om de andere des te beter geweld aan te kunnen doen.
Het aantal families, die hij de eer had aangedaan te onteeren was schrikbarend; de dochters maakte hij zwanger en hij liet de - minder jarige kinderen schaken. En de vrouwen, die al onteerd waren, het "bataljon van Cythère", zooals de Franschen die elegant noemden: van Hirson tot Conflans en van Rethel tot Luxembourg was er waarschijnlijk niet één, die niet het groote voorrecht had gehad hem tegen een behoorlijken prijs haar gunsten te verkoopen. Of het zou bepaald een vogelverschrikster geweest moeten zijn!
Hij stond voor niets: boerinnen, arbeidsters, winkeljuffrouwen, publieke vrouwen, alles was van zijn gading, ongerekend dan nog de Duitsche typisten en de dames van het Roode Kruis.
Ook had hij geprobeerd door te dringen tot zekere adellijke salons van Sedan en Charleville, maar in hoeverre ook daar zijn "contact met de bevolking" compleet was, is moeilijk na te gaan.
De eenige tegen wie hij bepaald tegenzin scheen te hebben was zijn eigen vrouw.
 Blanche Desserey Kroonprinses Gecile was hem een keer te Stenay komen opzoeken. Na twee dagen, had "Cilly" - zooals ze intiem genoemd werd - het veld moeten ruimen en den terugtocht moeten aanvaarden; zooals sommigen zelfs vertellen: mishandeld en geslagen. Hij weigerde ook verlof te nemen om zijn kinderen te gaan bezoeken, hoewel hij er toch zes had!
In de zalen en het park van het casino [...] zwermde het van de vrouwen; hier was het middelpunt van een druk, mondain leven. De meeste van die vrouwen woonden in Stenay waar zij werkzaam waren bij de militaire administratie of den geneeskundigen dienst. Zij behoorden dikwijls tot de goede Duitsche kringen en sommige waren zelfs van adel.
Al die vrouwen hadden intieme verhoudingen met officieren en allemaal - voor zoover ze hem tenminste aanstonden - waren zij voor een uur, een dag of een week de maitresse van den Kroonprins geweest of stonden daarvoor op de nominatie.
Behalve dit "vaste garnizoen" kwamen er ook dikwijls op een pretje beluste reizigsters uit Charleville, Brussel of zelfs uit Berlijn; mondaine vrouwen en demi-mondaines van een gewaagde elegance en een zeer uitdagend uiterlijk.
[...]Want al vloog de prinselijke vlinder met even verbazingwekkende gemakkelijkheid als duizeling wekkende snelheid van bloem tot bloem, zoo had hij bij al zijn vele avontuurtjes toch één roos die zijn voorkeur genoot; één bevoorrechte maitresse.
En deze bloem van zijn keuze was toen een charmante Française, het liefste jonge meisje van Stenay: mademoiselle Blanche Desserey."